Oddlženie v skratke

Oddlženie, alebo medzi ľuďmi zaužívaný výraz OSOBNÝ BANKROT, je zákonom upravený a riadený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ aj nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov.

Slovensko pozná osobný bankrot od roku 2006 a odvtedy prešiel niekoľkými zmenami. Druhú šancu tak dostali tí dlžníci, ktorí sa dostali do začarovanej dlhovej pasce a nevedia sa z nej vymotať. Štát tak oddlží dlžníka od dlhov voči banke, nebankovke aj štátu.

Poznáme dva spôsoby oddlženia – formou konkurzu a formou splátkového kalendára.

  • Splátkový kalendár je určený pre ľudí, ktorí si chcú ponechať majetok, preto musia aspoň časť dlhov splatiť formou splátkového kalendára.
  • Konkurz je pre ľudí, ktorí žiadny majetok nevlastnia, alebo výška dlhov ďaleko prevyšuje hodnotu majetku.

My sa pomáhame s oddlžením formou konkurzu.

Predstavte si, že dáte na jednu stranu stola majetok a na druhú stranu dlhy. Majetok sa predá a výťažok sa použije na zaplatenie časti Vašich dlhov. Od zvyšku budete oddlžený.

Keď nemáte žiadny majetok, nie je čo predať, ale aj tak Vás štát oddlží.

Zopár základných informácií o osobnom bankrote:

Kto môže požiadať o osobný bankrot?

O vyhlásenie osobného bankrotu môže požiadať každý – podnikateľ, nepodnikateľ, zamestnaný, nezamestnaný, dôchodca. Jednou zo základných podmienok je, že musí byť voči nemu vedené aspoň 1 exekučné konanie a musí byť platobne neschopný.

Poctivý zámer

Musí preukázať poctivý zámer. To znamená, že sa úprimne snažil riešiť svoju situáciu, do dlhov sa nedoviedol úmyselne s cieľom neskôr sa oddlžiť, poskytol potrebnú súčinnosť a preukázal snahu nájsť si zamestnanie , aby sa opätovne zaradil do spoločnosti.

Nepoctivý zámer

Úmyselné zamlčanie akéhokoľvek majetku

Bez vážneho dôvodu neposkytnutie maximálnu možnú súčinnosť

Ak sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti

Neplní riadne a včas súdom stanovený splátkový kalendár

Oddlženie sa nevzťahuje na:

Dlhy na výživnom

Zabezpečená pohľadávka, napríklad hypotéka

Pohľadávka, ktorú musíte uhradiť za spôsobené škody

Pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi

Peňažný trest podľa Trestného konania

Nepeňažné pohľadávky

Pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci

S oddlžením – osobným bankrotom pomáhame od roku 2019. Na základe dlhoročných skúseností vieme zhodnotiť Vašu celkovú situáciu a navrhnúť riešenie.

Krok za krokom Vás prevedieme celým oddlžením až k výplate v plnej výške.