Ako každý zákonom upravený a riadený proces aj Osobný bankrot má svoje pravidlá. 

Doteraz bol zákon trošku benevolentnejší, preto veritelia dlho upozorňovali, že je často-krát zneužívaný [aj klienti, ktorí vedeli svoje dlhy splácať a dokonca ich aj splácali sa ich radšej zbavili formou konkurzu].

Mám exekúcie

Od januára 2020 sa preto podmienky mierne sprísnili:

Takže, o čo vlastne ide?

Hneď vám to vysvetlím.

✔️ musíte byť platobne neschopný – aspoň jeden dlh s omeškanou splátkou viac ako 180 dní

✔️ musí  byť voči Vám vedené aspoň jedno exekučné konanie- staršie ako 1 rok

✔️ verejnosť a veritelia sa dozvedia aj o podvodných bankrotoch- zverejnia sa zrušené oddlženia, ktoré sa doposiaľ nezverejňovali

✔️ správcovia konkurznej podstaty budú mať právo prešetriť majetkové pomery dlžníka- poctivý/nepoctivý zámer

✔️ v prípade konkurzu musíte v období 3 rokoch po povolení oddlženia vrátiť Centru právnej pomoci pôžičku vo výške 500 Eur, ktorú Vám Centrum právnej pomoci poskytne na úhradu odmeny konkurzného správcu

V zmysle uvedenej zmeny zákona o konkurze a reštrukturalizácii chce štát zamedziť zneužitie Osobného bankrotu. Špekulanti, ktorí svoje dlhy vedeli splácať, úmyselne svoje záväzky nesplácali a čakali, kedy dostanú exekúciu a oddlžením sa zbavili všetkých svojich dlhov, už po novom nepochodia. Exekučné konanie musí prebiehať minimálne jeden rok.

Konkurzný správca bude mať väčšiu právomoc preveriť majetkové a príjmové pomery dlžníka a takto preveriť, či má poctivý alebo nepoctivý zámer. V prípade preukázania, že mal nepoctivý zámer, vráti mu všetky dlhy s povinnosťou ich zaplatiť. Dlžník navyše musí počítať s trestnoprávnou zodpovednosťou.

Odstrašujúce bude aj zverejnenie zrušených oddlžení pre nepoctivý zámer, čo doteraz nebolo verejne dostupné.   Pre viac informácii o osobnom bankrote kontaktujte nás ……..TU

Chcem sa oddlžiť